מבואות למסכתות המשנה – לראות את התמונה הכוללת
"… אם ימצאו לנו חברים בעלי כשרון ורצון לעבודה כללית כזאת. יותר ראוי לדעתי להתחיל במבא כללי, לכל התורה כולה, ולפחות לכל התלמוד הבבלי והירושלמי… וכעין זה צריך מבא פרטי של כל מסכת בפני עצמה, ומבא קצר לכל פרק בפני עצמו… באהבה רבה אדרוש שלום ידיד לבנו הרי"מ חרל"פ שליט"א. גם הוא העיר על דבר ענין זה במכתב. מה טוב הי' אם יתן הוא שיחיה מרוחו על עבודת קודש זו. העיקר הוא שלא להפוך עסק זה לענין של למדנות קטנה, כי אם לשום עין למרחקים, לעורר את הרוח לקדש שם שמים, ולפעול תוספת אורה וקדושה בישראל, ע"י רוממות כבוד התורה, בהראות פעולת חכמה לצרכי הדור הרוחניים, והדברים יעלו ויגיעו עד למדת הארת הדיעות, במעלתן העליונה. אל ד' ויאר לנו, ומציון אור חדש יאיר לנו."

מהו ספר נפש המסכת ?